DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI. Ayrıntılar gelecek...  ...

BAKANLIKTAN 160 + 80  SERTİFİKA KURS AÇIKLAMASI

BAKANLIKTAN 160 + 80 SERTİFİKA KURS AÇIKLAMASI

Teorik kısmı tamamlanan kursların kurumlarımızda uygulamasının nasıl yapılacağı hususuna da...

OCAK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

OCAK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

  OCAK 2015 DÖNEMİNE AİT ÖZEL EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA...

ENFLASYON %10 ÖZEL EĞİTİM ÜCRETLERİNE ZAM %6

ENFLASYON %10 ÖZEL EĞİTİM ÜCRETLERİNE ZAM %6

  2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ(SIRA NO:...

22 il daha Damar okumaya geçiyor..Tarih 1 Mayıs 2015

22 il daha Damar okumaya geçiyor..Tarih 1 Mayıs 2015

  http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_02/12110210_20150212105956.pdf

Kurs Başvurusu Başladı

Kurs Başvurusu Başladı

  T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel...

  • DAMAR TANIMAYA DANIŞTAYDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
  • BAKANLIKTAN 160 + 80  SERTİFİKA KURS AÇIKLAMASI
  • DAMAR TANIMA SİSTEMİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜRKEN ENGELLİ AİLELERİ VE KURUMLAR HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA BEKLİYOR
  • OCAK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR
  • ENFLASYON %10 ÖZEL EĞİTİM ÜCRETLERİNE ZAM %6
  • 22 il daha Damar okumaya geçiyor..Tarih 1 Mayıs 2015
  • Kurs Başvurusu Başladı

2012 ZAM ORANI BELLİ OLDU

Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367 TL., grup eğitimi için 104 TL. olarak belirlenmiştir.

2 – Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

3 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

4 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.