DERNEKTEN FATURA ONAYI HAKKINDA AÇIKLAMA

DERNEKTEN FATURA ONAYI HAKKINDA AÇIKLAMA

DUYURUKonu: Fatura Girişi Hakkında 05.02.2016Sayın Üyemiz;Kurumlarımızdan destek eğitimi alan bireylere...

ÖZEL EĞİTİM ANKETİ

ÖZEL EĞİTİM ANKETİ

Aileler özel eğitim kurumlarından 'memnun' Aile ve Sosyal Politikalar...

ARALIK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

ARALIK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

Aralık - 2015 dönemine ait özel eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin...

Şubat Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı

Şubat Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı

Öğretmen atamalarında branş dağılımı açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),...

Rehberlik Kursu Açıldı

Rehberlik Kursu Açıldı

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/20121325_rehberlikkursu.pdf

REHBERLİK TAMAMLAMA KURSU

REHBERLİK TAMAMLAMA KURSU

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_01/12034924_rehberliktamamlamakursu.pdf

  • DERNEKTEN FATURA ONAYI HAKKINDA AÇIKLAMA
  • ÖZEL EĞİTİM ANKETİ
  • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri RAMDEVU Sistemi 15 Şubat 2016 Tarihinden İtibaren Tüm İllerimizde Uygulanmaya Başlayacaktır
  • ARALIK 2015 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR
  • Şubat Öğretmen Atamalarında Branş Dağılımı Açıklandı
  • Rehberlik Kursu Açıldı
  • REHBERLİK TAMAMLAMA KURSU

2012 ZAM ORANI BELLİ OLDU

Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367 TL., grup eğitimi için 104 TL. olarak belirlenmiştir.

2 – Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

3 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

4 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.