2014 MART AYI ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞINDA İMZADADIR

2014 MART AYI ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞINDA İMZADADIR

  2014 MART AYI ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞINDA İMZADADIR

ÖZERKDER'DEN ANKARA'DA İSTİŞARE TOPLANTISI

ÖZERKDER'DEN ANKARA'DA İSTİŞARE TOPLANTISI

  TÜM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI DERNEĞİ(ÖZERK-DER)06.068.066Değerli Üyemiz...

Antalya'da Önemli Toplantı

Antalya'da Önemli Toplantı

  Konu: Antalya Toplantısı 11.04.2014ProtokolüSayınÜyemiz25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında...

Ankara Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kurs Listesi Yayınlanmıştır

Ankara Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kurs Listesi Yayınlanmıştır

  07.04.2014 - 06.05.2014 tarihleri arasında Ankara  Hizmetiçi Eğitim...

ŞUBAT 2014 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

ŞUBAT 2014 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR

  Sayın                   Üyemiz          ...

 • 2014 MART AYI ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞINDA İMZADADIR
 • ÖZERKDER'DEN ANKARA'DA İSTİŞARE TOPLANTISI
 • Antalya'da Önemli Toplantı
 • Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde başlatılacak olan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursuna katılacaklar listesi yayımlanmıştır.
 • Ankara Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kurs Listesi Yayınlanmıştır
 • ŞUBAT 2014 ÖDENEK İCMALİ YAYINLANMIŞTIR
 • ŞUBAT 2014 ÖDENEKLERİ MALİYE BAKANLIĞI'NDA İMZADADIR

2012 ZAM ORANI BELLİ OLDU

Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde;

“(1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, özürlü bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 367 TL., grup eğitimi için 104 TL. olarak belirlenmiştir.

2 – Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

3 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

4 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.